Algemene Voorwaarden MobielGedeeld

Versie: 1 januari 2016

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verbintenissen, diensten, aanbiedingen, hoe ook genaamd, van cq. met MobielGedeeld.

Artikel 1 – Definities

a.     MobielGedeeld: de besloten vennootschap MobielGedeeld B.V., gevestigd te Cuijk.

b.     Mijn MobielGedeeld: online platform van MobielGedeeld waarin alle afspraken tussen u en MobielGedeeld zijn geregeld en reserveringen kunnen worden gemaakt.

c.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen u (hiermee wordt zowel een natuurlijk- alsook een rechtspersoon bedoeld) en MobielGedeeld. De inhoud van de overeenkomst en de toepasselijke ‘spelregels’ en ‘gebruiksaanwijzingen’ staan omschreven op ‘Mijn MobielGedeeld’.

d.     Diensten: de diensten die MobielGedeeld aanbiedt en u op basis van een overeenkomst kunt afnemen. De diensten die u afneemt staan genoemd op ‘Mijn MobielGedeeld’.

e.     Bestuurder: degene die op basis van een overeenkomst met MobielGedeeld een MobielGedeeld-voertuig bestuurt en daartoe bij wet bevoegd is, alsmede in het bezit is van een geldig rijbewijs.

f.      Passagier: degene die op basis van een overeenkomst met MobielGedeeld wordt vervoerd middels een MobielGedeeld-voertuig. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken is het toegestaan of de passagier ook gerechtigd is om het MobielGedeeld-voertuig te besturen.

g.     Gebruiker (ook wel ‘Buddy’): hiermee worden zowel de Bestuurder alsook Passagier bedoeld.

h.     MobielGedeeld-kaart: betreft een door MobielGedeeld verstrekte unieke persoonsgebonden kaart met NFC-chip. Middels deze kaart kan het voertuig worden geopend en gesloten en kan een Buddy in- en uitchecken op een wijze zoals genoemd in de onder j. van dit artikel genoemde Gebruiksaanwijzing.

i.       MobielGedeeld-auto: het door MobielGedeeld ter beschikking gestelde voertuig voor de uitvoering van de overeengekomen dienst(en).

j.       Spelregels: in een separaat document worden de Spelregels van de door U afgenomen dienst omschreven. De meest recente Spelregels maken onderdeel van de overeenkomst tussen U en MobielGedeeld uit. De Spelregels welke op uw overeenkomst met MobielGedeeld van toepassing zijn treft u aan op ‘Mijn MobielGedeeld’.

k.     Gebruiksaanwijzing: hierin wordt het feitelijke- en voorgeschreven gebruik van de MobielGedeeld auto beschreven. U vindt deze in het MobielGedeeld-voertuig en op ‘Mijn MobielGedeeld’.

l.       Tarieven: in een separaat overzicht worden de tussen U en MobielGedeeld gelden tarieven voor de overeengekomen diensten beschreven. De meest recente versie van de tarieven is leidend voor de berekening van de facturen en is te raadplegen op ‘Mijn MobielGedeeld’.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en maken daarmee een onlosmakelijk onderdeel uit van alle overeenkomsten, verbintenissen, diensten, aanbiedingen, hoe ook genaamd, van cq. met MobielGedeeld.

2.2 Het staat MobielGedeeld vrij om op elk moment haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te vinden op Mijn Mobiel Gedeeld.

Artikel 3 – Totstandkoming, Duur en Beëindiging

3.1: Eerst nadat MobielGedeeld het aanmeldingsformulier positief heeft beoordeeld, komt er een overeenkomst tot stand. MobielGedeeld heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een aanmelding niet in behandeling te nemen dan wel een gebruiker niet te accepteren.

3.2: De overeenkomsten met MobielGedeeld worden aangegaan voor bepaalde- of onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege door het verloop van de tijd waarvoor zij zijn aangegaan. De overeenkomsten vinden in ieder geval ter stond een einde in het geval van faillissement van een gebruiker, diens surseance van betaling of diens schuldsanering (WSNP).

3.3: Opzegging is door beide partijen in het geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd mogelijk en dient te geschieden via ‘Mijn MobielGedeeld’. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

3.4: MobielGedeeld is in geval van tekortkomingen of dreigende tekortkomingen van een Gebruiker gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en op elk moment op te zeggen.

Artikel 4 – Betalingen

4.1: Op basis van de op dat moment geldende tarieven voor de door u afgenomen dienst(en) worden de kosten direct in mindering gebracht op het vooruitbetaalde (start)saldo op uw MobielGedeeld account. Indien het saldo op uw MobielGedeeld-account negatief is, is MobielGedeeld middels de bij de aanmelding door u afgegeven automatische incasso gemachtigd, en daarmee gerechtigd, uw negatieve saldo te incasseren via het door u opgegeven bankrekeningnummer. Hiertoe worden ook eventuele boetes, kosten als gevolg van verlies van de MobielGedeeld-kaart, door u veroorzaakte schades, vervuiling van het voertuig, defecten in-, aan-, onder het voertuig en/of zich daarin / -aan bevindende apparaten/onderdelen gerekend, tenzij deze schade(s) word(t/den) gedekt door MobielGedeelds autoverzekering. In het geval van een gedekte schade wordt slechts het op dat moment geldende eigen risico aan u in rekening gebracht. De gespecificeerde facturen zijn te vinden op ‘Mijn MobielGedeeld’. Indien op basis van de automatische incasso niet kan worden geïncasseerd, zorgt u zelf voor een betaling van de facturen binnen twee weken na de factuurdatum.

4.2: Betaling van de MobielGedeeld-facturen dient volledig te geschieden. Elke vorm van verrekening, inhouding of opschorting met betrekking tot door MobielGedeeld in rekening gebrachte bedragen is nadrukkelijk uitgesloten.

4.3: Wanneer er geen tijdige en/of volledige betaling door MobielGedeels is ontvangen, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de toepasselijke wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast bent u aan MobielGedeeld gehouden de kosten van invordering te vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom dan wel het op basis van de op dat moment geldende buitengerechtelijke incassokosten een en ander ter keuze van MobielGedeeld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van MobielGedeeld

5.1: De aansprakelijkheid van MobielGedeeld is beperkt tot onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) en/of tussen u en MobielGedeeld bestaande verbintenis(sen). Voor derden is MobielGedeeld nimmer aansprakelijk. In het geval van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen is Mobiel Gedeeld hoogstens aansprakelijk voor de directe schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van haar doen / of nalaten, een en ander tot ten hoogste het door haar in rekening gebrachte bedrag in de kalendermaand dat de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen plaatsvond, dan wel hetgeen MobielGedeelds verzekeraar uitkeert.

5.2: Iedere aansprakelijkheid van MobielGedeeld tot enige andere vorm van schade is nadrukkelijk uitgesloten. In ieder geval wordt daaronder gevolgschade verstaan, zoals –maar niet uitsluitend-, winstderving, gemiste kansen en/of besparingen, gederfd genot, persoonlijke of immateriële schade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

5.3: De gebruiker vrijwaart MobielGedeeld voor alle schade en kosten, aanspraken van derden, die wij lijden of maken, dan wel voortvloeien, uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze overeenkomst aan uw zijde en/of onrechtmatige daad.

5.4: MobielGedeeld kan niet garanderen dat de overeengekomen diensten en ‘Mijn MobielGedeeld’ altijd (zonder) storingen toegankelijk zijn. U bent er mee bekend dat storingen kunnen optreden als gevolg van problemen in de internet- en/of telefonieverbinding, maar ook door bijvoorbeeld virussen, hackers etc. –hoe ook genaamd-. Ook in deze gevallen gelden de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen. Daarnaast weet u dat u momenteel deelneemt aan een pilot-project van MobielGedeeld wat met problemen en ongemakkelijkheden (van organisatorische aard) gepaard kunnen gaan.

Artikel 6 – Registratie van gegevens

6.1: MobielGedeeld registreert persoonsgegevens. Indien deze vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens beschikt MobielGedeeld over een reglement en inzagerecht conform het bepaalde in deze wet.

6.2: MobielGedeeld volgt de (actuele) positie, alsmede de wijze van gebruik, van al haar MobielGedeeld-voertuigen omwille van de veiligheid alsook voor de analyse van gebruikspatronen. Op deze manier poogt MobielGedeeld haar wagenpark zo goed mogelijk te beheren. U bent er mee akkoord dat wij de met een MobielGedeeld-voertuig afgelegde route en/of verblijfpositie van een MobielGedeeld-voertuig aan opsporingsinstanties zullen doorgeven in het geval van verdenking van een strafrechtelijke verdenking.

Artikel 7 – Onverbindendheid

Indien enige bepaling uit de tussen u en MobielGedeeld gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst en/of algemene voorwaarden. In het geval dat een bepaling niet rechtsgeldig is, dan wel niet afdwingbaar, zullen partijen bij deze overeenkomst en/of algemene voorwaarden trachten zo spoedig mogelijk in redelijkheid en billijkheid met elkaar overeen te komen omtrent een vervangende bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die voor zoveel mogelijk dezelfde commerciële strekking en inhoud zal hebben als de bepaling die zij vervangt.

Artikel 8 – Geschilbeslechting

De rechtsverhouding tussen u en MobielGedeeld wordt beheerst door Nederlands recht. Onverhoopte geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar MobielGedeeld gevestigd is, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.